Home | Over CASAS | Historie

Historie

In 1996, heeft een Safety Oversight assessment team van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) gevolgd door een audit group van de Amerikaanse Burgerluchtvaart Autoriteit (FAA) safety oversight audits uitgevoerd in Suriname teneinde vast te stellen of Suriname door middel van regelgeving en andere mechanismen ten volle voldoet aan de internationale en nationale regelgeving ter waarborging van de vliegveiligheid. Beide groepen kwamen tot de conclusie dat de Surinaamse Luchtvaartwet daterende uit de 1935 niet voldeed, beperkt was en daardoor geen mogelijkheid bood de vliegveiligheid te garanderen. Geconcludeerd werd ook dat de terzake vereiste organisatie structuur ontbrak en dat daardoor van de noodzakelijke coŲrdinatie in de werkuitvoering geen sprake was. Dit is aanleiding geweest voor de FAA de Staat Suriname te categoriseren in categorie III, hetgeen in de praktijk betekent dat  op het stuk van de vliegveiligheid, onze regelgeving in het geheel niet voldeed aan internationale standaarden en dientengevolge in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen niet mochten landen op enig punt binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika.

Rekening houdend met de complexiteit van de internationale burgerluchtvaartwetgeving en technologische ontwikkelingen wereldwijd, noopte dit besluit van de FAA gesteund door de ICAO tot een nieuwe constructie voor het tij en ontij kunnen garanderen van vliegveiligheid met als uiteindelijk doel het herkrijgen en het behouden van de categorie I status voor Suriname.


Voor dit doel moesten de volgende handelingen worden verricht:
a. het opzetten van een goed gestructureerde organisatie die aanvankelijk belast moest worden met Flight Operations, Luchtwaardigheid en Personnel Licensing.
b. Het concipiŽren van een nieuwe burgerluchtvaartwet aangepast aan tijd en mondiale ontwikkelingen
c. Het ontwerpen van mechanismen krachtens welke aviation safety oversight tij en ontij kon worden gegarandeerd
d. ConcipiŽren van regelingen die voldoen aan de vereisten van deze branche
e. Het scheppen van mogelijkheden om in bepaalde gevallen regulerend en ordenend op te treden
f. Het ontwerpen van uitvoeringsbepalingen; in het geval is tot stand gebracht de CARS (Civil Aviation Regulations Suriname). Het typerend karakter van de burgerluchtvaart is dat je door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de zeer hoge dynamiek voortdurend regelingen moet bijstellen of wijzigen

Het bovenstaande heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) bij Staatsbesluit van 12 mei 1997 no. 19, in welk staatsbesluit een opsomming terug te vinden is van de taken en bevoegdheden van CASAS.


Na de oprichting van CASAS werd een raamwerk geconcipieerd voor de nieuwe Burgerluchtvaartwet welke een weerspiegeling moest zijn van de mondiale ontwikkelingen binnen de internationale burgerluchtvaart in de afgelopen 15 jaren met de nadruk op veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart waarvan verwezen kan worden naar de artikelen 4 en 5 van de concept wet. Op 28 februari 2002 werd deze nieuwe burgerluchtvaartwet (de wet veiligheid en beveiliging burgerluchtvaart)  door het parlement goedgekeurd en gepubliceerd op 12 maart 2002.

Vanwege het technische karakter van de taken en bevoegdheden van de autoriteit, is het een noodzaak dat de CASAS beschikt over technisch gekwalificeerd personeel welke in de gelegenheid gesteld moet worden om internationale trainingen op regelmatige basis te volgen, niet alleen om bij te blijven bij de internationale ontwikkelingen maar ook om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

De doelstelling:
Deze is gericht op het waarborgen van de veiligheid in de burgerluchtvaart en de beveiliging. Deze wordt bereikt door de uitvoering van inspecties volgens een vooraf opgesteld programma waarbij moet worden aangetekend dat ook tussentijdse inspecties plaatsvinden. Daarenboven heeft zij een ordende, regulerende en adviserende taak in beleidsaangelegenheden. De ICAO pleit voor meer zelfstandigheid binnen bepaalde entiteiten, waar CASAS een goed voorbeeld van is.

Categorie I
Safety Oversight audits uitgevoerd door de ICAO in het jaar 2002 en 2003 constateerde dat vooruitgang is geboekt door CASAS. Op verzoek van CASAS, voerde de FAA in juni 2003 een pre-assessment uit in Suriname om vast te stellen of er vooruitgang was geboekt en als Suriname klaar voor was om wederom in Cat 1 geplaatst te worden. Alsgevolg van de positieve resultaten van deze pre-assessment, kwam de FAA tot het besluit dat geen formele  follow up audit nodig was. Op 26 september kreeg CASAS bericht dat Suriname wederom de Cat I status had verkregen.

Het is aan CASAS en haar personeel gelegen om de Categorie I status te behouden. Het is om deze reden dat regelmatige training en upgrading van het CASAS personeel, inspecties binnen de Surinaamse luchtvaart sector zal moeten plaatsvinden en herziening (modificatie) en amendering van haar regelgeving, indien nodig.


Het is goed te vermelden dat in dezelfde periode zeer intensief is gewerkt aan het wegwerken van de achterstand op het gebied van de ratificatie van protocollen en toetreding tot multilaterale verdragen voornamelijk op het stuk van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Intussen is CASAS als deel van de Caraibische Gemeenschap (CARICOM), lid geworden van ACAAC (Association of Civil Aviation Authorities of the Caribbean) en RASOS (Regional Aviation Safety Oversight System) ..............lees meer over RASOS


Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer