Home | Diensten | Flight Operations

Flight Operations

:casasops@casas.sr

De sectie flight operations is er ter garandering dat bepaalde operationele verantwoordelijkheden van de directeur CASAS m.b.t. de veiligheid van commercieel luchttransport op de juiste manier worden uitgevoerd. De wijze van functionering van de sectie flight operations is neergelegd in het CASAS flight operations handboek. Nauwe samenwerking is vereist tussen alle secties binnen de operationele afdelingen.

Algemene technische verantwoordelijkheid.
De Flight Operations sectie is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vereiste onderzoek voorafgaand aan de toekenning van de AOC en voor het continu uitvoeren van surveillance en inspectie van operators met als doel:

 1. het doen van aanbevelingen aan de directeur CASAS betreffende de AOC en de competentie van de operator om continu´teit te garanderen met betrekking tot de uitvoering van de rechten en de plichten die voorvloeien uit dat certificaat;
 2. Het doen van aanbevelingen aan de directeur CASAS met betrekking tot speciale voorzieningen die, in het kader van onderzoek, moeten worden getroffen;
 3. Het informeren van de directeur CASAS omtrent onvolkomenheden die moeten worden rechtgetrokken;
 4. Het doen van aanbevelingen aan de directeur CASAS met betrekking tot het al dan niet treffen van gepaste dwang maatregelen.

Werkzaamheden
De primaire functie van deze sectie is het vaststellen van de graad van veiligheid van vliegoperaties; nagaan of de operator in staat is het te bereiken en of hij het daadwerkelijk bereikt bij operaties. Ten einde dit te kunnen doen behelst het grootste deel van het inspecteurs werk het inspecteren, beoordelen, rapporteren en het doen van aanbevelingen. Zowel aanbevelingen als kritiek m.b.t. geobserveerde operaties moeten gebaseerd zijn op feiten en niet op meningen en dienen goed omschreven te zijn. Elke geconstateerde onvolkomenheid door de inspecteur moet onmiddellijk onder de aandacht gebracht worden van betrokken personen. Indien corrigerende maatregelen niet binnen een redelijk termijn (te bepalen door de inspecteur) worden getroffen, zal deze zaak onder de aandacht worden gebracht van de directeur voor een besluit omtrent mogelijke restricties op vliegoperaties of maatregelen tegen de operator of zijn werknemers.

Over het algemeen worden de volgende taken van de inspecteur verwacht:

 1. het uitvoeren van routine inspecties zoals station facility, base, apron/ramp, En-route en elke andere inspectie, surveillance of check welke nodig wordt geacht op gezette tijden;
 2. Het uitvoeren van inspecties of surveillance in overeenstemming met een jaarlijks vastgelegd werkplan en toepasselijke standaard procedures en instructies;
 3. Het schriftelijk adviseren van de operator over geconstateerde onvolkomenheden door zowel de inspecteurs als de directeur, welke om een voorstel tot verbetering vragen;
 4. Het voorleggen van rapportage van elke inspectie of onderzoek op de manier zoals voorgeschreven en het completeren en verder verwerken van toepasselijke formulieren;
 5. Onderzoeken en rapporteren, indien nodig, ten aanzien van mogelijke overtredingen van de luchtvaartwetgeving of verwante veiligheidsvoorschriften;
 6. Continu bestuderen van relevante documentatie van de operator (vb. Operations, maintanance en training manuals) en het houden van toezicht op instructies en informatie aan haar personeel en op het systeem van amendering om na te gaan als het accuraat is en tijdig beschikbaar voor personen die daarvan gebruik moeten maken.
 7. Het op de hoogte houden van de betreffende inspectie afdeling omtrent alle aspecten van de huidige operatie en voorgenomen ontwikkelingen in het bedrijf inclusief uitvoerend personeel, veranderingen in toegewezen verantwoordelijkheden of veranderingen in de organisatie van de operator in zijn algemeenheid.
 8. Het uitvoeren van elke andere inspectie/surveillance zoals van tijd tot tijd kan worden opgedragen door de directeur.


Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer